logo

Søk

Barns sosiale utvikling

Studien Barns sosiale utvikling skal fremskaffe kunnskap om utvikling av sosial kompetanse og atferdsproblemer blant barn i Norge. Studien fokuserer på prosesser ved barns individuelle sosiale utvikling fra spedbarnsalderen av, og på hvordan samspillet mellom barnet, familien og omgivelsene påvirker denne utviklingen.

 

Hvorfor?
Økt kunnskap om barns sosiale utvikling gjør oss bedre i stand til å iverksette gode og målrettede tiltak både i familien, nærmiljøet og på skolen. Dette kan bidra til mer positiv sosial utvikling og dermed gjøre oppveksten bedre for mange barn og foreldre. Det aller meste av forskningen som foreligger innenfor dette området har fokusert på mødre og barn og har kun innhentet informasjon fra mor om barnets utvikling. Dagens fedre deltar aktivt i barnas liv og det legges større vekt på fedres betydning for barns utvikling. Det er derfor viktig å ha med fedrene når man skal studere hvordan barn utvikler seg, og både far og mor har bidratt med informasjon til Barns sosiale utvikling.
 

Hvem?
Omtrent 1150 barn og familiene deres er med i studien. Familiene er bosatt i Drammen, Porsgrunn, Tinn, Bamble og Skien. Det er helsesøstrene i de ulike kommunene som spurte familiene om de kunne tenke seg å være med da familiene kom til 5-månederskontroll på helsestasjonen. Både far og mor ble invitert med. I første omgang deltok familiene frem til barnet fylte fire år. Ettersom rammebetingelser og videre finansiering har blitt bekreftet, har familien blitt spurt om å være med i en fortsettelse av prosjektet.


Hva?
Gjennom et bredt utvalg av metoder har vi fulgt den sosiale utviklingen til barna fra de var et halvt år gamle. Deltakelse i studien innebærer årlige intervjuer med far og/eller mor. Intervjuene omhandler blant annet spørsmål om barnets utvikling og temperament, om helse, stress, mestring og sosialt nettverk. Noen av familiene har også bidratt til observasjonsdata til prosjektet, i form av korte videoopptak mens de gjør noen lekeoppgaver sammen med barnet sitt. I tillegg har både barnehageansatte og lærere i skolen blitt intervjuet om barna som deltar i prosjektet. Alle intervjuer og innhenting av informasjon skjer etter skriftlig samtykke fra foreldrene.
 

Hvor?
Familiene har blitt intervjuet i sin hjemkommune, enten i avtalt møtelokale, hjemme hos den aktuelle familien, eller over telefon. Det har også blitt gjort telefonintervjuer med barnehageansatte, samt administert spørreskjemaer lokalt til ansatte i barnehage og skole. Informasjonen som samles inn anonymiseres, sikres, behandles og analyseres av forskere ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) i Oslo.


Når?
Rekrutteringen av familier startet opp i august 2006 og ble fullført ved utgangen av 2008. Siden den gang har det blitt samlet inn ulike former for informasjon fra familiene gjennom årlige datainnsamlinger. Siste runde med datainnsamling skjedde i 2016.

 

Hvem jobber i Barns sosiale utvikling?
Det er etablert en egen prosjektgruppe for Barns sosiale utvikling ved NUBU. Prosjektleder er forskningsdirektør Terje Ogden, og gruppen består for øvrig av forskerne Ane Nærde, Henrik Daae Zachrisson, Kristin Nordahl, Imac Zambrana og Luisa Ribeiro, dataansvarlig Bjørn Arild Kristiansen og forskningskonsulent Görel Bringedal.

Foruten forskerne har flere intervjuere vært midlertidig ansatt i studien for å gjennomføre datainnsamlingen.

 

Det er NUBU som står bak studien Barns sosiale utvikling.
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2019 | Personvern