logo

Søk

Du er her:

Hva innebærer deltakelse?

Foreldrene deltar på et første intervju når barnet er omkring 6 måneder (mor og/eller far). Intervjuet gjennomføres av en av prosjektets intervjuere i et lokale i den kommunen hvor familien bor. For de som heller ønsker det, kan intervjuet foregå hjemme hos familien. Intervjuet gjennomføres ved bruk av bærbar-pc og varer omtrent halvannen time. Spørsmålene omhandler blant annet forhold omkring barnet slik som temperament og utvikling, og også bl.a. om helse, opplevelse av stress og sosialt nettverk.. I den første delen leser intervjueren opp spørsmålene fra PC-skjermen og skriver svarene direkte inn. I den siste delen får deltakeren selv svare på spørsmål direkte på PC-en. Når intervjuet er ferdig sendes det elektronisk til Atferdssenteret og lagres i en sikker database.

Når barnet er blitt ett, to, tre og fire år blir familien spurt om å være med på tilsvarende intervjuer. Rammene rundt disse intervjuene er de samme som ved det første intervjuet mens spørsmålene er tilpasset barnets alder. Intervjuene vil dermed dekke temaer som er aktuelle for familier med barn i den alderen det gjelder. I forbindelse med intervjuene vil foreldrene også bli spurt om å gjøre noen korte lekeoppgaver sammen med barnet sitt som blir filmet. Oppgavene består av aktiviteter som foreldre og barn ofte gjør sammen, så som å leke og rydde, der forelderen kan hjelpe og veilede barnet. De varer i omtrent 15 minutter. Innimellom de personlige intervjuene ber vi om å få ringe opp familien noen få ganger for å stille noen korte spørsmål om barnets utvikling. Disse intervjuene tar ca. fem minutter. Barn utvikler seg utrolig raskt i løpet av de første leveårene, og vi ønsker derfor å få informasjon om barnets utvikling oftere enn ved de årlige intervjuene.

Alle intervjuer og oppgaver er testet ut på forhånd, slik at spørsmålene skal være greie å forstå og svare på. Som kompensasjon for sin deltakelse, vil hver forelder motta et gavekort med et verdi på 200 kr ved hvert intervju. Det blir også foretatt en årlig trekning av 10 000 kroner blant de familiene som har vært med i undersøkelsen det året.

Hvis barnet begynner i barnehage, spør vi også om lov til å kontakte denne. Med foreldrenes tillatelse vil vi innhente informasjon om barnets sosiale utvikling i barnehagen. Spørsmålene til barnehagepersonalet er i hovedsak de samme som stilles til foreldrene, i tillegg til noen som spesifikt omhandler forhold i barnehagen. Når barnet er blitt fire år, vil vi spørre om han/hun kan være med på en kort undersøkelse av språklig, motorisk og sosial utvikling i forbindelse med intervjuet.

Vi ber også om foreldrenes samtykke til at opplysningene vi samler inn kan kobles mot opplysninger i andre registre som benyttes til forskning (for eksempel Medisinsk Fødselsregister eller Den norske mor-barn undersøkelsen), etter at nødvendige godkjenninger er innhentet. Etter at barnet er fylt fire år, kan vi spørre deltakerne om de kan tenke seg å bli med i en eventuell fortsettelse av undersøkelsen.

Å delta i undersøkelsen er selvfølgelig helt frivillig. Alle deltakere kan når som helst trekke seg, uten å måtte gi en begrunnelse. En kan også takke nei til å delta i enkelte deler av undersøkelsen, for eksempel telefonintervjuer eller videoinnspillinger. Dersom man skulle ønske det kan man også be om å få innsamlede opplysninger slettet. Vi har dessverre ikke mulighet til å gi tilbakemeldinger om utviklingen til det enkelte barn, eller andre forhold omkring enkeltpersoner. Deltakerne vil motta årlige nyhetsbrev fra prosjektet, og det vil etter hvert bli lagt ut aktuelle resultater fra prosjektet på våre hjemmesider.

Alle som jobber i prosjektet Barns sosiale utvikling har naturligvis taushetsplikt. Databasen der svarene registreres behandles strengt konfidensielt. Personidentifiserbare opplysninger som vi trenger for å kunne kontakte deltakerne, lagres i en separat database som er skilt fra svarene som gis i undersøkelsen. Prosjektet er planlagt å avsluttes senest i 2036, og datamaterialet vil da bli anonymisert. Hvis det blir behov for å oppbevare opplysningene ytterligere, vil deltakerne bli kontaktet for å spørre om samtykke til dette. Videoopptakene vil bli oppbevart maksimalt ti år etter opptak.
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2019 | Personvern