logo

Søk

Du er her:

Disputerer om fedre og ettåringer

Hva betyr fars engasjement for barnets utvikling? Her gjelder det to ting på én gang: Mer tid til samvær - og bedre kvalitet på samværet. Begge deler må på plass for å fremme barnets sosiale utvikling.

Det er hovedbudskapet når Kristin Nordahl nå disputerer ved Universitetet i Bergen.

Med bakgrunn som sosionom og med en master i sosialt arbeid, jobber hun nå ved Atferdssenteret i Oslo, hvor hun har ansvar for utvikling og gjennomføring av observasjonene til studien Barns sosiale utvikling. Det er da også fra denne studien hun har hentet sitt datamateriale.

− Forskning om tidlig samhandling har tidligere mest gått på forholdet mellom mor og barn. I doktorgradsarbeidet mitt har jeg konsentrert meg om samspillet mellom far og barn, forteller Kristin Nordahl, som har ledet an i kodingen av hundrevis av timer med videoopptak av fedre og mødre i samspill med ettåringene sine.

Både − òg

− Avhandlingens viktigste budskap?

− At både tid til samvær og kvalitet i samhandlingen har betydning når vi skal forstå fedrenes rolle i barnas sosiale utvikling. Tid er ikke nok i seg selv. Det må òg være kvalitet i samværet. Her i Norge oppmuntres jo fedrene til å ta ut pappaperm, noe som er ment å gavne både far og barn, sier Kristin Nordahl og utdyper kvalitetsbegrepet.

− Barn med mer tid hjemme med fedre som var sensitive og/eller lite negative, viste seg å ha en mindre utagerende atferd som toåringer. De som derimot hadde vært lengre hjemme med mer negative fedre, hadde dårligere sosial kompetanse som treåringer.

Data er hentet fra den norske studien Barns sosiale utvikling, der over tusen barn følges fra de er et halvt år gamle og videre gjennom barnehage og de første skoleårene. Men det er altså det første leveåret denne avhandlingen først og fremst dreier seg om.

Mødre og fedre – med sønner og døtre

I avhandlingen ser hun på om det er forskjeller i måten som henholdsvis fedre og mødre samhandler med barna sine på. Hun ser også på om barnas kjønn spiller inn i dette.

En presisering kan kanskje bidra til å rydde litt opp i landskapet: Funnene skriver seg fra denne spesielle undersøkelsen, som jo ikke omfatter foreldre med både sønner og døtre, men altså én gruppe foreldre som hadde ett år gamle sønner og en annen gruppe med ett år gamle døtre. En har altså ikke noe grunnlag for å si at den enkelte far ville ha forholdt seg forskjellig til egne barn av ulike kjønn.

− Funnene viser at fedrene med sønner var mer positivt engasjerte i samværet med dem, enn hva fedrene med døtre var. Også sammenliknet med mødrenes samhandling med sønnene, var fedrene mer positivt engasjerte. Mens døtrene var mer positivt engasjerte overfor begge foreldrene enn hva sønnene var. Vi fant dessuten at mødrene i undersøkelsen ikke viste noen tilsvarende forskjell i sin samhandling med henholdsvis døtre og sønner, et funn som støttes av internasjonal forskning, sier Kristin Nordahl.

Sensitive samspillsmønstre

Avslutningsvis fant Kristin Nordahl at mer sensitive samspillsmønstre mellom fedre og ettåringer var forbundet med høyt aktivitetsnivå og god konsentrasjon blant barna. Mindre sensitive og mer negative samspillsmønstre hadde derimot sammenheng med dårligere kommunikasjonsferdigheter hos barna og med at fedrene hadde lavere utdanning.  

Tid og sted

Hovedveiledere har vært forsker dosent Harald Janson (første periode) og forsker ph.d. Henrik Daae Zachrisson (andre periode), begge ved Atferdssenteret, mens professor Terje Manger (Universitetet i Bergen) har vært biveileder.

Prøveforelesningen finner sted på Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen rett over pinse; tirsdag 10. juni klokka 10.15. Tema for forelesningen er «Long term effects of early father involvement».

Disputasen er samme dag og sted klokka 11.30.

Tekst: Astri Vannebo
Foto: Atferdssenteret

Nordahl, Kristin (2014): Early Father-Child Interaction in a Father-Friendly Context: Gender Differences, Child Outcomes, and Predictive Factors Related to Fathers’ Parenting Behaviors with One-Year-Olds. For lån: Bibliotek for psykologi, utdanning og helse, Universitetet i Bergen.

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2020 | Personvern